Serie PASSAGEN – Transdisziplinäre Kulturperspektiven /
Serie PASSAGES – Transdisciplinary Cultural Perspectives/ Perspectives Culturelles Transdisciplinaires

Hildesheim, Zürich New York: Georg Olms Verlag

Direktor / director / directeur / directrice

Alfonso de Toro (Leipzig)

Birgit Mertz-Baumgartner (Innsbruck)

Julia Rosmarie Pröll

Annegret Richter (Leipzig)

Herausgeber / editors / éditeurs
Charles Bonn (Lyon)
Graham Huggan (Leeds)
William Luis (Nashville)
Gabriele Pisarz-Ramírez (Leipzig)
János Riesz (Bayreuth)
Claudia Gronemann (Mannheim)
Marta Segarra (Universitat de Barcelona)
Cornelia Sieber (Mainz/Germersheim)

Khalid Zekri (Meknès)

Wissenschaftlicher Beirat / publishing board / conseil de publication

Raphaël Confiant (Fort-de-France)
Robert Dion (Montréal)
Patrick Imbert (Ottawa)
Jean-Marc Moura (Paris/Nanterre)

Bände / Volumes