Witaj Europo!
Hello Europe!
Salut Europa!
Ahoj Evropo!
Halló Európa!